ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ: 35 / 29-07-2011

Διοικητικού Συμβουλίου

Στα Ιωάννινα σήμερα, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνήλθε μετά πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου κ. Ιωάννη Π. Δεκόλη οι εκλέγοντες για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.), τη γενική συνέλευση της προηγούμενης ημέρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το θέμα της ημέρας είναι «Συγκρότηση σε σώμα και κατανομή αξιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο».

Ύστερα πρόταση του Άγγελου Φούκα και μυστική ψηφοφορία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο την κάτωθι σύνθεση παμψηφία:

Πρόεδρος: Ιωάννης Π. Δεκόλης

Αντιπρόεδρος: Άγγελος Φούκας

Γραμματέας: Σπύρος Κιόσης

Ταμίας: Χριστόφορος Κωσταράς

Μέλος: Χρήστος Παππάς

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο αυτού και νόμιμο εκπρόσωπο του Ιωάννη Δεκόλη να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε.

Στα Ιωάννινα, συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                           ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

        Ιωάννης Π. Δεκόλης                                                                               Σπύρος Κιόσης

                                                            Άγγελος Φούκας

                                                            Χριστόφορος Κωσταράς

                                                            Χρήστος Παππάς