ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/12/2023

Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.) στα πλαίσια της εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υ.Π.Α.Α.Τ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια λογισμικού

Ανακοίνωση 11/02/2021

Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 43.338,00 ευρώ ΦΠΑ (Ευρώ 34.950,00 χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 8.388,00 Ευρώ)

Ανακοίνωση 11/2/2021

Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 43.638,00 ευρώ ΦΠΑ (Ευρώ 35.191,94 χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 8.446,06 Ευρώ)

Ανακοίνωση 1/9/2020

Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 74.240,00 ευρώ ΦΠΑ (Ευρώ 59.870,97 χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 14.369,03

Ανακοίνωση 30/7/2019

Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου αποφασίζει την πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Γεωπονικού για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του έργου τίτλο: “Joint development of innovative processes and Products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming

Ανακοίνωση 15/7/2019

Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ΠΕ Γεωπονικού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου τίτλο: “Joint development of innovative processes and Products based on local dairy and meat

Ανακοίνωση 15/5/2019

Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ΠΕ Κτηνιατρικού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου τίτλο: “Joint development of innovative processes and Products based on local dairy and meat

Ανακοίνωση 18/4/2019

Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ένα (1) άτομο ΠΕ Κτηνιατρικού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου τίτλο: “Joint development of innovative processes and Products based on local dairy

Ανακοίνωση 1/2/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου καλεί τα μέλη της καθώς και τους Γεωπόνους-ζωοτέχνες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2018 στα πλαίσια του ERASMUS+ στη Γαλλία, να καταθέσουν αίτηση έως

Ανακοίνωση 15/12/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.) στα πλαίσια της εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και σύμφωνα την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ. 270/39407/06-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΤΖΤ4653ΠΓ-1ΚΨ) του τμήματος Γενετικής