ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.) στα πλαίσια της εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και σύμφωνα την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ. 270/39407/06-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΤΖΤ4653ΠΓ-1ΚΨ) του τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης-Διάδοσης Σπανίων Φυλών του Υ.Π.Α.Α.Τ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια λογισμικού προγράμματος Η/Υ τήρησηςστοιχείων γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων.
Προδιαγραφές:
1) κεντρικής διαχείρισης κεντρικό εξυπηρετητή (Server) υψηλών επιδόσεων, συνεχής λειτουργίας (non stop), δυνατότητες διαχείρισης και υποστήριξης μεγάλων τοπικών δικτύων και εξωτερικών δικτύων υψηλής ασφάλειας (extranet)(όταν κριθεί απαραίτητο), εφαρμογών ασφάλειας των δεδομένων, αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας, επέκτασης κ.λ.π.
2) απομακρυσμένη προσβασιμότητα διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και ασφάλειας χρηστών και διαχειριστών.
3) θα πρέπει να έχει δυνατότητα καταχώρησης και επεξεργασίας άμεσα ή έμμεσα των παρακάτω στοιχείων ανά περίπτωση:
• Στοιχεία γενεαλογίας
• Στοιχεία αναπαραγωγής (π.χ. Οχεία, ημ/νία οχείας, φυσική οχεία ή τεχνητής σπερματέγχυσης., πατέρας, προβλεπόμενη ημ/νία τοκετού, ημ/νία τοκετού κλπ.)
• Στοιχεία γονοτυπήσεων
• Στοιχεία γενικών μεταβολών (απομακρύνσεις τοκετοί κ.λ.π.)
• Ιστορικά στοιχεία των μονάδων σχετικά τα παραπάνω, και απογραφικά στοιχεία
• Στοιχεία γαλακτοπαραγωγής και ποιότητας του γάλακτος
• Στοιχεία ανάπτυξης των ζώων (π.χ. ΖΒ σε συγκεκριμένες ηλικίες κλπ.)
• Στοιχείων κρεοπαραγωγής των ζώων (Βάρος σφαγής, Απόδοση σφαγίου, Ποσοστό ευγενών τεμαχίων, Ποιότητας κρέατος κλπ.)
• Στοιχεία μορφομετρίας των ζώων (π.χ. διαστάσεις συγκεκριμένων σωματομετρήσεων) δυνατότητα καταχώρησης ψηφιακών φωτογραφιών και αυτόματης μεταφοράς δεδομένων σωματομετρήσεων κατάλληλο πρόγραμμα ανάλυσης ψηφιακής απεικόνισης σωματομετρήσεων.
Όλα τα παραπάνω δύναται να λειτουργούν σε δομή ξεχωριστών ρουτινών που μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα ταυτόχρονη αυτόματη ενημέρωση της βάσης.
Οι παραπάνω ρουτίνες είναι:
• Καταχώρηση των ζώων
• Καταγραφή ελέγχου των αποδόσεων (ύψος γαλακτοπαραγωγής, ποιότητας γάλακτος., Ζ.Β. σε διάφορες ηλικίες, στοιχεία σωματομετρήσεων, βάρος σφαγίου, απόδοση σφαγίου κλπ).
• Αναπαραγωγή και στοιχεία αναπαραγωγής.
• Καταχώρηση ατομικών σωματομετρήσεων και ψηφιακής απεικόνισης τους ζώου.
• Γενετική Αξιολόγηση των ζώων.
• Παραγωγή αναφορών για όλα τα παραπάνω γενική διαχείριση της αγέλης και στατιστικά.
Η βάση δεδομένων θα πρέπει να διαθέτει πλέον των παραπάνω:
α) Ασφαλείς εσωτερικούς ελέγχους εγκυρότητας των εισερχομένων στοιχείων.
β) Δικτυακή λειτουργία και γενικά απομακρυσμένη λειτουργία όπου υπάρχει η δυνατότητα και η ανάγκη.
γ) Σύγχρονους τρόπους μαζικής εισαγωγής δεδομένων για την εισαγωγή ιστορικών στοιχείων που αφορούν τις μονάδες και συνέχεια της πληροφορίας στο χρόνο
δ) Σύνδεση εξωτερικές εφαρμογές (όπως βάσεις δεδομένων για δημιουργία επιπλέον πληροφορίας και στατιστικών σε κάθε πιθανή ζήτηση και λογιστικών εφαρμογών) τόσο για την εισαγωγή δεδομένων όσο και για την εξαγωγή της πληροφορίας σε Τρίτη εφαρμογή ή άμεση αποστολή χρήση νέων τεχνολογιών σε πιθανή ζήτηση. Επιπλέον υποστηρίζει αυτόματη ηλεκτρονική εισαγωγή δεδομένων τοπική ή απομακρυσμένη την υποστήριξη πάντα του κατάλληλου περιφερειακού εξοπλισμού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πενήντα εφτά ευρώ και είκοσι λεπτών (4.057,20 €) για διάρκεια υλοποίησης 01/01/2018 έως 14/04/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά ή αποστολή μέσω ταχυμεταφοράς στα γραφεία της Ε.Μ.Κ.Η., Χαριλάου Τρικούπη 38, 3ος όροφος, τκ 45332. Τηλ. 2651311476. Ώρες 9:00-14:00 π.μ.
Η επιλογή θα γίνεται βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά ζώο.
Καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 27-12-2017 και ώρα 14:00 π.μ.

Ανακοίνωση 15/12/2017