Η Ε.Μ.Κ.Η. είναι οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέλη κτηνοτρόφους που εκτρέφουν αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων αξιοποιώντας τους βοσκότοπους της ορεινής ζώνης της Ηπείρου για ορισμένη τουλάχιστον περίοδο του έτους. Οι ποιμενικές εκτροφές βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές στις οποίες η κτηνοτροφία είναι πολύ συχνά η μοναδική γεωργική δραστηριότητα και επομένως συνεισφέρει καθοριστικά στην οικονομία των περιοχών.

Σκοπός της Ένωσης είναι η ανάληψη δράσεων που στοχεύουν:

1.   Στη διατήρηση της κτηνοτροφίας της ορεινής ζώνης και την εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των μελών της.

2.   Στη διατήρηση και αξιοποίηση των αυτοχθόνων φυλών, την προώθηση των ποιοτικών προϊόντων και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

3.      Στη συνεργασία τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

4. Στην εφαρμογή κατάλληλων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την ανάληψη καινοτόμων δράσεων στην ποιμενική κτηνοτροφία για τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και της ελκυστικότητας του επαγγέλματος.

In English